Do You Wanna Make It Lyrics – Big Star

Do you wanna make it
Do you wanna make it
Do you wanna make it
Do you wanna make it
Do you wanna make it, make it with me?

Baby, do you feel it
Baby, do you feel it
Baby, do you feel it
Baby, do you feel it
Baby, do you feel it, feel it to be?

Are you gonna get it
Are you gonna get it
Are you gonna get it
Are you gonna get it
Are you gonna get it, get it on?

Baby, do you feel it
Baby, do you feel it
Baby, do you feel it
Baby, do you feel it
Baby, do you feel it, feel it to be?

Leave a Reply

Close Menu